اجراي پروژه مکانيزاسيون خدمات شهري درنواحي منطقه 8 تهران :
مكانيزاسيون خدمات شهري ناحيه 1 از تاريخ 7/7/86
مكانيزاسيون خدمات شهري ناحيه 2 از تاريخ 11/10/86
مكانيزاسيون خدمات شهري ناحيه 3 از تاريخ 8/11/86
اجراي پروژه مکانيزاسيون خدمات شهري درناحيه1 منطقه 14 تهران از تاريخ 13/9/87
اجراي پروژه مکانيزاسيون خدمات شهري درناحيه2منطقه 14 تهران از تاريخ 25/7/90
اجراي پروژه مکانيزاسيون خدمات شهري درناحيه3منطقه 14 تهران از تاريخ 25/7/90
جراي پروژه مکانيزاسيون خدمات شهري درنواحي منطقه 19 تهران :
مكانيزاسيون خدمات شهري ناحيه 2 از تاريخ 13/7/87
مكانيزاسيون خدمات شهري ناحيه 3 از تاريخ 13/7/ 87
مکانیزاسیون خدمات شهري در ناحيه 2 شهرستان چهاردانگه از تاريخ 1/5/87
مکانیزاسیون خدمات شهري در نواحي 1 و3 شهرستان چهاردانگه از تاريخ 1/5/88
مکانیزاسیون خدمات شهري در ناحيه 2 منطقه 3 شهرداري قم از تاريخ 1/6/88
پروژه های در حال اجرا:
خدمات شهري منطقه 19 ناحيه 2 و 3
خدمات شهري منطقه 20 ناحيه 3